توضیحات

موقعیت:رودهن

کارفرما:جناب آقای پارسی منش

متراژزمین:۱۵۰۰مترمربع

متراژ بنا: ۵۰۰ مترمربع