توضیحات

موقعیت :استان یزد

نام مالک: آقای یزدانی

طراح:شرکت مهندسین ایستا مهرازان بام