توضیحات

موقعیت:تهران،نارمک

کارفرما: آقای مختاری

طراح:شرکت مهندسین ایستا مهرازان بام