توضیحات

اجرای ساختمان مسکونی

متراژ:۲۳۴۰ مترمربع ۸+۲

موقعیت: رودهن

مالک :آقای رمضانی

طراح: مهندسین مشاور ایستا مهرازان بام