نورپردازی در معماری (Architectural lighting design) یکی از بخش های معماری و مهندسی معماری است . نورپردازی نما یک بنا یکی از مهمترین جنبه های طراحی آن می باشد. که در شب می تواند جلوه منحصر به فردی به دید بیننده آن بنا بدهد. نورپردازی از جمله مباحثی است که همواره در حوزه زیبایی شناسی مطرح می شود. یکی از هنرهایی که نقش نورپردازی در آن بسیار پررنگ است هنر معماری است. تاثیر نورپردازی به اندازه ای است که می توان با ترفندهای مختلف به فضا روح و جان بخشید.

تاثیر نورپردازی در معماری

نورپردازی در معماری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. روشنایی تاثیر زیادی بر فضاهای شما، چه مسکونی و چه اداری دارد. یک فضای زیبا به دلیل داشتن نورپردازی نامناسب و یا نداشتن روشنایی کامل ممکن است بد به نظر برسد . و برعکس، یک فضای معمولی و یا حتی زشت به علت داشتن نورپردازی مناسب و روشنایی کافی ممکن است بسیار خوب به نظر برسد.
در سال های اخیر نورپردازی در معماری و طراحی نورپردازی نه تنها در بین طراحان و متخصصان مربوط به این حوزه بلکه در میان معماران نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اصلی این امر این است که معماری در سال های اخیر متفکرتر شده و از فرم های آزاد بیشتر استفاده کرده در نتیجه اهمیت نورپردازی در معماری بیشتر شده است. مفاهیم مربوط به نورپردازی در معماری و روشنایی ممکن است در گذشته نیز بوده باشد اما تغییرات موجود در معماری معاصر و تنوعی که در حوزه ی نورپردازی به وجود آمده است باعث شده تا به این موضوع بیشتر اهمیت داده شود.

هنر نورپردازی و معماری

بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که تأمین کننده ی نور مصنوعی هستند ،مطرح می باشند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود.