مرحله اول

بعد از ارتباط با شرکت ، کارشناس معمار برای بازدید و ارزیابی از پروژه میرود.(مشاوره ؛ رایگان است)  در صورت توافق متره و برآورد انجام می گیرد و نقشه ها برای شروع طراحی معماری تهیه می شود. بعد از آن طراحی همراه با تیم معماران و طراحان داخلی و اجرای پروژه شروع می شود. طرح به صورت سه بعدی همراه با نقشه ارائه می شود و در بعضی موارد برای درک بهتر کارفرما انیمیشن پروژه برای پرزنت بهتر نمایش داده می شود

-در صورت توافق برای انجام پروژه هزینه طراحی به عهده شرکت خواهد بود.

مرحله دوم (اجرا)

بعد از توافق بر روی طرح ، پیش فاکتور در قالب قرار داد اجرایی  و یا مدیریت پیمان تنظیم میشود و سپس در صورت وجود تمایل عقد قرار داد در محل شما یا شرکت انجام میشود