مدیاتک (mediatheque)

مدیاتک (mediatheque) یکی از تیپولوژیهاي جدید در معماري است که می توان آن را با نام مرکز اطلاعات و رسانه ای معنا کرد. یکی ازانواع مراکز فرهنگی که به تازگی و طی چندین سال پیش در دنیا شکل گرفته است.واضح است که مدیاتک هنوز به رشد و تعالی چشم گیري دست پیدا نکرده و [...]