تعمیر و نوسازی در راستای کاهش مصرف انرژی

با مصرف هوشمندانه انرژی آینده در دستان ماست. راهکارهای عملی برای انجام تعمیراتی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شوند. روش های ساده طراحی برای گرم نگه داشتن خانه در زمستان و خنک نگه داشتن خانه در زمستان و خنک نگه داشتن آن در تابستان .چگونگی انتخاب وسایل خانگی و سیستم روشنایی ساختمان . [...]