فنگ شوییFeng Shui

فنگ شویی یک هنر باستانی چینی است که ساختمان ها، اشیاء و فضا را در یک محیط برای رسیدن به هماهنگی و تعادل به صورت منظم چیدمان می کند. فنگ شویی به معنای «راه باد و آب» است. ریشه در تائوئیسم (ترکیبی است از پرستش طبیعت )اولیه دارد، اما امروزه همچنان محبوبیت در سراسر چین [...]