مدیاتک (mediatheque) یکی از تیپولوژیهای جدید در معماری است که می توان آن را با نام مرکز اطلاعات و رسانه ای معنا کرد. یکی ازانواع مراکز فرهنگی که به تازگی و طی چندین سال پیش در دنیا شکل گرفته است.واضح است که مدیاتک هنوز به رشد و تعالی چشم گیری دست پیدا نکرده و هنوز برای رسیدن به یک تیپولوژی قوی و تأثیرگذار راه درازی در پیش دارد.

مدیاتک یک مرکز عمومی و جمعی است که سعی دارد با تمام افراد جامعه، چه عامه مردم وچه نخبگان ارتباط برقرار کند و در نهایت روی فرهنگ کل جامعه تأثیر گذار باشد.

فضاهای موجود در مدیاتک بسیار مختلف و متنوع هسند. این فضاها می توانند بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی و جغرافیایی و … متغیر باشند. فضاهایی مثال کتابخانه گالری، نمایشگاه، آمفی تأتر، محل فروش کتاب وCDو فضاهای تفریحی و هر نوع فضایی که بتواند به نوعی حاوی پیام، اطلاع رسانی و آموزش باشد.

اما چیزی که واضح است در تمام مراکز موجود در دنیا، کتابخانه به عنوان یک بخش اصلی و مهم به حساب می آید. البته این معنای کم اهمیت بودن بخش های دیگر نیست. تمام فضاها در مدیاتک از یک ارزش برخوردارند. اما نباید این را انکار کرد که کتاب و کتابخوانی سهم بسزایی در بالابردن دانش، فرهنگ و اطلاعات یک فرد دارد و این در مدیاتک نیز نمود پیدا کرده است.

دلایل زیربه طور خلاصه برای انتخاب این موضوع مطرح می شود:

  • کمبود مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در کشور
  • ضعف پیام رسانی در رسانه های گروهی کشور
  • پایین بودن میزان کتابخوانی در کشور، به خصوص در میان قشر جوان جامعه
  • کمبود مراکز جمعی و فضاهای شهری در ایران و تهران

طراح :مهندس امین احمدی

Mediatheque is one of the new typologies in architecture that can be defined as information and media center. One of the types of cultural centers that has been formed recently and over the past several years in the world. It is clear that MediaTek has not yet achieved significant growth and excellence and still has a long way to go to achieve a strong and influential typology. MediaTek is a public and collective center that tries to communicate with all members of society, both the general public and the elite, and ultimately to influence the culture of the whole society.

The spaces available in MediaTek are very different and varied. These spaces can vary depending on social, cultural, scientific and geographical conditions. Examples of spaces are gallery library, exhibition, amphitheater, book and CD sales point, and entertainment spaces, and any kind of space that can contain messages, information and education in some way. But what is clear is that in all the centers in the world, the library is considered as a main and important part. Of course, this does not mean that other parts are insignificant. All spaces in MediaTek have one value. But it should not be denied that books and reading have a great contribution in raising a person’s knowledge, culture and information, and this has been reflected in MediaTek.

The following reasons for choosing this topic are summarized below:

۱- Lack of cultural and information centers in the country

۲- Weak messaging in the country’s mass media

۳- Low book reading rate in the country, especially among the youth

۴- Lack of public centers and urban spaces in Iran and Tehran